•  ဝလိုသူ၊ ပိန္လိုသူ၊ ခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးက် လွပလုိသူမ်ား ။
 • အဝလြန္ကေလးမ်ား ။
 • က်န္းမာေရးသက္သက္ကစားလိုသူမ်ားအတြက္ သက္ေသာင့္သက္သာရွိေစေသာ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ား ။
 • ၿပိဳင္ပြဲဝင္မည့္ အလွမယ္မ်ားႏွင့္ Model မ်ား အားလံုး ကို အထူး တာ၀န္ယူၿပီး စနစ္တက် ျပန္လည္ ေလ့က်င့္ေပးႏိုင္သည္ အထိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမည္ ။

( ၂ ) Fastest Body Shaping ( အလွ်င္ျမန္ဆံုး ခႏၶာကိုယ္ အဆီခ် သင္တန္း )

   အခ်ိန္လည္း မေပးႏိုင္ ၊ အပင္ပန္းလည္း မခံႏိုင္ဘဲ အလွ်င္ျမန္ဆံုး ပိန္လိုသူမ်ားကို ေဆးထိုး ၊ ေဆးေသာက္ရန္ မလိုဘဲခႏၶာကိုယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုလိုက္၍ ေနာက္ဆံုးေပၚ
      ေခတ္မွီစက္သစ္ႀကီးမ်ားျဖင့္ တာ၀န္ယူ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္ အလွ်င္ျမန္ဆံုး ခႏၶာကိုယ္ အဆီခ် သင္တန္း...

 •  ပုံမွန္ ခႏၶာ ကိုယ္မ်ား။
 • အေပၚပိုင္း ႀကီးသူမ်ား။
 • ေအာက္ပိုင္းႀကီးသူမ်ား။
 • အသားအရည္ ႏွင့္ က်န္းမာေရး ရာဇ၀င္မ်ား အရ အထူး ဂရုတစိုက္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္သူမ်ား။ 
 • ပံုမွန္ထက္ ခက္ခဲေသာ ခႏၶာကိုယ္မ်ား အားလံုးကို ေခတ္မွီ နည္းစနစ္သစ္မ်ားျဖင့္ အႏၱရာယ္ကင္းစြာ တာ၀န္ယူ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္ အထိ စနစ္တက် ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးမည္ ။


( ၃ ) Facial Shaping / Lifting & Skin Treatment ( ခြဲစိတ္ရန္ မလို ၊ ေဆးထုိး ၊ ေဆးေသာက္ရန္ လည္း မလိုဘဲ ေခတ္မွီ နည္းစနစ္သစ္မ်ားျဖင့္ အခ်ိန္တို အတြင္း မ်က္ႏွာျပင္        တစ္ခုလံုး တင္းရင္း ႏုပ်ိဳ စိုျပည္ လွပလာေစမည့္ Facial Lifting Treatment သင္တန္း )

 • Normal Skin
 • Oily Skin
 • Combination Skin
 • Sensitive Skin  

       စသည့္ အသားအရည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ႏိုင္ငံျခားသြားရန္မလို ၊ ခြဲစိတ္ရန္လည္းမလို ၊ ေဆးထိုးေဆးေသာက္ရန္လည္း မလိုဘဲ ေခတ္မွီ ေနာက္ဆံုးေပၚ စက္ကိရိယာမ်ားျဖင့္        အသားအရည္ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ အခ်ိန္တိုအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလံုးကို အရြယ္တင္ႏုပ်ိဳ စိုျပည္ၾကည္လင္တင္းရင္း လွပလာေစရန္ ကၽြမ္းက်င္စြာျဖင့္ အလွဆံုး တာ၀န္ယူ၍        လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္အထိ နည္းစနစ္တက် ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမည္ ။

( ၄ ) Customer မ်ားကို စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္ Customer Care & Service Course
( ၅ ) ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုး ႏွင့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုးကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ပံု Management Course
( ၆ ) ဆိုင္ဖြင့္ၿပီး အခက္အခဲအမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ အဆင္အေျပမွဳအမ်ိဳးမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ လုပ္ငန္းတူ ဆိုင္သမားမ်ားကိုလည္း တာ၀န္ယူ လက္ခံေဆြးေႏြးေပးေနသည့္ Business & Beauty        Consultant Course

* သင္တန္း တက္ေရာက္ရန္ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္ ။ *